Tatiana Correspondences for Ponto

This set of alignments is based on the sound–spelling correspondences found in Portuguese textbooks targeted to young children. Model of alignment is complete parsing. Therefore it is recommended that sequential alignment be turned out and that you set a positive Insertion penalty.

stimulusresponsepenalty
aa0
aah0
aha0
a0
aà0
aá0
ãa0
ãam0
ãan0
ãhan0
ãâ0
ãân0
ãã0
aja0
ajá0
bb0
bib0
dd0
did0
ee0
eei0
ehe0
eê0
e0
em0
en0
ê0
ên0
ɛe0
ɛ0
ɛé0
ɛ̃é0
ff0
ɡg0
ɡgu0
ɡig0
hr0
hrr0
ie0
ihi0
ii0
iie0
iih0
ií0
ĩe0
ĩem0
ĩen0
ĩhi0
ĩi0
ĩim0
ĩin0
ĩí0
ĩím0
ĩín0
je0
ji0
jm0
jn0
kc0
kq0
kqu0
k.sx0
ksx0
ll0
llh0
mm0
nn0
nnd0
ɲnh0
oho0
ohou0
oo0
ooh0
oou0
oô0
õho0
õhon0
õo0
õom0
õon0
õô0
õõ0
ɔho0
ɔ0
ɔo0
ɔou0
ɔó0
pp0
pip0
rr0
sc0
ss0
ssc0
sss0
s0
sx0
sxc0
sz0
sç0
ʃch0
ʃx0
tt0
tit0
uhu0
uo0
uu0
uuh0
uú0
ũu0
ũum0
ũun0
ũú0
vv0
wl0
wm0
wo0
wu0
ʎlh0
zs0
zx0
zz0
ʒg0
ʒj0